05/12/2022 19:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư Dương
漁陽

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/02/2015 18:16

 

Nguyên tác

漁陽突騎猶精銳,
赫赫雍王都節制。
猛將飄然恐後時,
本朝不入非高計。
祿山北築雄武城,
舊防敗走歸其營。
系書請問燕耆舊,
今日何須十萬兵。

Phiên âm

Ngư Dương đột kỵ do tinh nhuệ,
Hách hách Ung Vương[1] đô tiết chế.
Mãnh tướng phiêu nhiên khủng hậu thì,
Bản triều bất nhập phi cao kế.
Lộc Sơn bắc trúc Hùng Vũ thành,
Cựu phòng tán tẩu quy kỳ dinh.
Hệ thư thỉnh vấn Yên kỳ cựu,
Kim nhật hà tu thập vạn binh.

Dịch nghĩa

Đoàn kị binh xung phong ở Ngư Dương còn tinh nhuệ lắm,
Hiển hách thay dưới quyền điều động của Ung Vương.
Các vị tướng dũng mãnh hùng hổ mà tới nhưng lại lo hậu quả sau này,
Không có kéo vào triều đó chẳng phải là kế hay.
Lộc Sơn xây thành Hùng Vũ ở phía bắc,
Xưa là để đề phòng bỏ chạy trở lại doanh trại mình.
Đưa thư xin hỏi các bậc già cả cũ nơi đất Yên,
Ngày nay việc gì lại phải mang đến mười vạn lính.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đội quân Ngư Dương vẫn còn mạnh,
Tổng chỉ huy Ung Vương dũng mãnh.
Các tướng lóng ngóng sợ về sau,
Chẳng kéo về triều, chực ăn mảnh.
Mạn bắc, Hùng Vũ Lộc Sơn xây,
Đề phòng thua chạy quay về đây.
Vùng Yên, thư hỏi bậc già lão,
Cần gì mười vạn lính hôm nay.
(Năm 762)

Ngư Dương thuộc huyện Kế, Thiên Tân, nơi xuất nổ ra cuộc nổi dậy của An Lộc Sơn.

[1] Tháng 9 năm Bảo Ứng thứ nhất (762), Lỗ Vương Quát 魯王适 được cải phong là Ung Vương 雍王, giữ chức nguyên suý toàn quân (thiên hạ binh mã nguyên suý), thống lĩnh quân của Hà Đông, phương bắc và hành dinh các đạo quân Hồi Hột (Thổ Phồn chi viện) hơn mười vạn, để đánh Sử Triêu Nghi. Tập trung quân ở Thiểm Châu. Lúc đó Đỗ Phủ đang ở Tử Châu, nghe tin Ung Vương nhận quyền chỉ huy, viết bài này để châm biếm các tướng vùng Hà Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ngư Dương