16/08/2020 00:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thân em như tấm lụa đào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 23:12

 

Thân em như tấm lụa đào,
Dám đâu xé lẻ vuông nào cho ai.
Em vin cành trúc, em tựa cành mai,
Đông đào tây liễu, biết ai bạn cùng!
Khảo dị:
Thân em như tấm lụa đào,
Còn nguyên hay đã xé vuông nào cho ai?
Thân em như tấm lụa đào,
Còn nguyên hay xé vuông nào cho ai?
Thân em như tấm lụa đào,
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thân em như tấm lụa đào