05/12/2021 00:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lan vi quân tử
蘭比君子

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2014 18:24

 

Nguyên tác

雅潔符君子,
幽蘭品最良。
其人原比玉,
此國合名香。
有味同心契,
無言竟体芳。
歌懷琴操曲,
詞憶夢騷章。
入室芝同化,
拜庭芷並揚。
論交誇九畹,
問訊到三湘。
花外孤標遠,
風前臭萬年。
何如空谷裡,
紐儘伴蓉裳。

Phiên âm

Nhã khiết phù quân tử,
U lan phẩm tối lương.
Kỳ nhân nguyên tỷ ngọc,
Thử quốc hợp danh hương.
Hữu vị đồng tâm khế,
Vô ngôn cánh thể phương.
Ca hoài cầm tháo khúc,
Từ ức mộng tao chương.
Nhập thất chi đồng hoá,
Bái đình chỉ tịnh dương.
Luận giao khoa Cửu Uyển,
Vấn tấn đáo Tam Tương.
Hoa ngoại cô tiêu viễn,
Phong tiền khứu vạn niên.
Hà như không cốc lý,
Nữu tẫn bạn dung thường.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Tao nhã hợp quân tử
U lan chất lạ thường
Quân tử ấy là ngọc
Nước lan là danh hương
Đồng tâm tình bạn bè
Âm thầm toả vị thơm
Cung đàn soạn bài hát
Từ khúc viết nên chương
Nhập thất chi hợp tác
Bái đình chỉ biểu dương
Giao tình khoe Cửu Uyển
Tham hỏi đến Tam Tương
Độc đáo nêu xa tít
Thơm tho ngát tứ phương
Sao bằng nơi hang thoáng
Kết bạn với phù dung
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Lan vi quân tử