07/10/2022 20:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan Công thất thủ Hạ Bì

Tác giả: Bùi Hữu Nghĩa - 裴有義

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 12/09/2007 15:23

 

Hạ Bì ngày nọ chẳng màng nào,
Gươm rụng thời ta dụng chước thao.
Chén rượu anh em keo gắn chặt,
Tấm gương tôi chúa đuốc dong cao.
Theo rồng chẳng phụ mây trời Hán,
Dưới ngựa đâu tham bạc đất Tào.
Trọng đạo cương thường vai gánh nặng,
Ngàn dặm thơm để miệng người rao.
Ca ngợi Quan Công nhưng thực ra là nói chí khí của mình, tận trung với nước, không vì lợi nhỏ mà bỏ cương thường.

Nguồn: Lãng Nhân, Giai thoại làng Nho, NXB Văn hoá thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Hữu Nghĩa » Quan Công thất thủ Hạ Bì