25/07/2024 00:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phóng ngôn kỳ 3
放言其三

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/10/2008 03:21

 

Nguyên tác

贈君一法決狐疑,
不用鑽龜與祝蓍。
試玉要燒三日滿,
辨材須待七年期。
周公恐懼流言日,
王莽謙恭未篡時。
向使當初身便死,
一生真偽復誰知?

Phiên âm

Tặng quân nhất pháp quyết hồ nghi,
Bất dụng toàn quy dữ chúc thi.
Thí ngọc yêu thiêu tam nhật mãn,
Biện tài tu đãi thất niên kỳ.
Chu Công[1] khủng cụ lưu ngôn nhật,
Vương Mãng[2] khiêm cung vị soán thì.
Hướng sử đương sơ thân tiện tử,
Nhất sinh chân nguỵ phục thuỳ tri?

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cách này tặng bác chẳng hồ nghi,
Đâu phải bói rùa, lễ cỏ thi.
Thử ngọc, ngày: ba, thiêu thật đủ,
So tài, năm: bảy, ấy là kỳ.
Chu Công luống sợ truyền ngôn lại,
Vương Mãng khiêm nhường, chưa biến đi.
Hợp với xưa, nay, thân đến chết,
Lại như thật, giả, biết ai kia?
[1] Người giúp dựng nghiệp nhà Chu. Khi bị họ Quản họ Thái gièm pha, ông phải sợ hãi trốn tránh sang Đông Thổ.
[2] Người tráo trở, cướp ngôi nhà Hán. Khi chưa đắc thời, hắn cũng giả cách tôn hiền lễ sĩ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Phóng ngôn kỳ 3