06/08/2021 09:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 57

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2020 22:06

 

Khinh dễ làm chi khó bấy là[1],
Dữ lành toàn bởi một lòng ta.
Giác thân[2] dầu đã hay tu phúc,
Thế phát[3] cho nên phải xuất gia.
Dầu muốn ích con thêm ích cháu,
Chớ quên thờ chúa miễn thờ cha[4].
Làm chi lẽo đẽo hoà cho nhọc,
Cầu Thích Ca nào dể[5] bụt nhà.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Khảo dị: “khéo bấy là”.
[4] Khảo dị: “Chớ quên lời chúa, mấy lời cha”.
[2] Nhận thức được lẽ sống và cách sống tốt đẹp.
[3] Cắt tóc để đi tu Phật.
[5] Khinh dể, ngày nay hay dùng là “khinh dễ”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 57