05/02/2023 15:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Niệm tích du kỳ 2
念昔遊其二

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 08/12/2013 14:34

 

Nguyên tác

雲門寺外逢猛雨, 
林黑山高雨腳長。
曾奉郊宮為近侍, 
分明扌雙羽林槍

Phiên âm

Vân Môn tự ngoại phùng mãnh vũ 
Lâm Hắc sơn cao vũ cước trường 
Tằng phụng giao cung vi cận thị 
Phân minh thủ song vũ lâm thương

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Gặp trời mưa lũ trước chùa Vân
Núi Hắc mưa cao bước vội vàng
Hộ giá rời cung làm cận vệ
Rõ ràng tên giắt với thương mang
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Niệm tích du kỳ 2