03/12/2021 18:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá phát Thượng Kinh
駕發上京

Tác giả: Mã Tổ Thường - 馬祖常

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/11/2018 12:08

 

Nguyên tác

蒼龍對闕夾天閽,
秋駕凌晨出國門。
十里貔貅騎騕裊,
一雙日月繡旗幡。
講蒐獵較黃羊圈,
賜晏恩霑白獸樽。
赫奕漢家人物盛,
馬卿有賦在文園。

Phiên âm

Thương Long[1] đối khuyết giáp thiên hôn[2],
Thu giá lăng thần xuất quốc môn.
Thập lý tỳ hưu[3] kỵ giảo niểu[4],
Nhất song nhật nguyệt tú kỳ phan.
Giảng sưu lạp giảo hoàng dượng quyện,
Tứ yến ân triêm bạch thú tôn[5].
Hách dịch Hán gia nhân vật thịnh,
Mã khanh[6] hữu phú tại Văn viên.

Dịch nghĩa

Sao Thương Long treo trước cửa cung
Xe vua đi ra ngoài cổng thành lúc mới hừng đông
Đội quân hùng dũng cưỡi trên tuấn mã kéo dài mười dặm
Cờ thêu hình mặt trời mặt trăng bay phấp phới
Mùa xuân đi săn đua bắn những con dê vàng bụng
Vua ban yến bình đựng rượu có nắp hình hổ trắng
Nhà Hán có nhiều người tài giỏi
Mã khanh có thơ dâng vua ở vườn Văn

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Sao Thương Long cửa cung sáng toả
Lúc hửng đông xe ngựa vua ra
Tỳ hưu mười dặm nối xa
Hai vầng nhật nguyệt thêu cờ gió bay
Dê vàng bụng, trổ tài săn bắn
Bạch hổ tôn, ban yến ơn vua
Nhà Hán lắm bậc tài hoa
Vườn Văn có phú, như là Mã khanh
Nhà Nguyên có hai kinh, Đại Đô (Bắc Kinh), Thượng Kinh (Thượng Đô), nằm trong đất Mông Cổ (không còn).

[1] Tên một ngôi sao trong thất tú phương đông.
[2] Cửa hoàng cung.
[3] Một loại thú thần trong truyền thuyết, thường dùng để chỉ quân đội dũng mãnh.
[4] Tên ngựa thần, sau chỉ chung ngựa hay.
[5] Tức bạch hổ tôn, bình đựng rượu trên nắp có khắc hình hổ trắng. Tống thư chép: “Sáng ngày mồng một tết, đặt bình rượu có nắp đậy hình hổ trắng ở sân điện”.
[6] Tức Tư Mã Tương Như, tự Trường Khanh, thời Hán Vũ Đế có công đi sứ tây nam, được phong làm quan Hiếu Văn Viên. Ông từng dâng phú lên Hán Vũ Đế. Ý câu này là các văn sĩ theo hầu có thơ dâng lên ca tụng vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mã Tổ Thường » Giá phát Thượng Kinh