29/11/2021 06:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãm Lư Tử Mông thị ngự cựu thi, đa dữ Vi Chi xướng hoạ, cảm kim thương tích, nhân tặng Tử Mông, đề ư quyển hậu
覽盧子蒙儔御舊詩,多與微之唱和,感今傷昔,因贈子蒙,題於卷後

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2013 16:19

 

Nguyên tác

昔聞元九詠君詩,
悵與盧君相識遲。
今日逢君開舊卷,
卷中多道贈微之。
相看淚眼情難說,
別有傷心事豈知。
聞道咸陽墳上樹,
已抽三丈白楊枝。

Phiên âm

Tích văn Nguyên Cửu vịnh quân thi,
Trướng dữ Lư quân tương thức trì.
Kim nhật phùng quân khai cựu quyển,
Quyển trung đa đạo tặng Vi Chi.
Tương khan lệ nhãn tình nan thuyết,
Biệt hữu thương tâm sự khởi tri.
Văn đạo Hàm Dương[1] phần thượng thụ,
Dĩ trừu tam trượng bạch dương chi.

Dịch nghĩa

Được biết ngày trước Nguyên Cửu có vịnh thơ với ông,
Tiếc rằng tôi quen biết ông Lư đây quá trễ.
Hôm nay tới thăm ông, mở thi tập xưa của ông,
Mới hay ông có nhiều bài xướng hoạ với Vi Chi.
Thấy văn như thấy nhau, mắt đẫm lệ nhưng khó nói nên lời,
Đâu dè từ khi xa nhau lại có chuyện thương tâm này.
Nghe nói nơi phần mộ của Nguyên Chẩn ở Hàm Dương,
Cây bạch dương đã đâm ra cành dài tới ba trượng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biết Chín Nguyên cùng ông ngâm vịnh
Tiếc quen ông nay cũng trễ rồi
Thăm ông, mở tập thơ coi
Mới hay trong có nhiều bài Vi Chi
Như gặp mặt, lệ bi khó nói
Xa nhau đâu ngờ nỗi đau này
Hàm Dương phần mộ gần đây
Nghe đâu cành lá trổ đầy bạch dương
Vi Chi là tự của Nguyên Chẩn, đồng liêu và bạn thơ chí thân của tác giả, sinh sau 7 năm nhưng mất trước 17 năm. Khoảng năm 845, Bạch Cư Dị về nghỉ hưu tại núi Hương Sơn (gần kinh đô), kết tụ được một số bạn già để vui xướng hoạ thi phú với nhau, gọi là nhóm "Hương Sơn cửu lão", trong đó có Lư Tử Mông. Một hôm Bạch Cư Dị đọc một thi tập cũ của Lư Tử Mông, thấy trong đó có nhiều bài xướng hoạ với Nguyên Chẩn (lúc này đã chết mười năm rồi). Bàng hoàng và cảm xúc tới rơi nước mắt, tác giả viết bài này tặng, đề nơi trang cuối thi tập của Mông.

[1] Cố đô đời Tần, đối diện với kinh đô Trường An qua dòng sông Vị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Lãm Lư Tử Mông thị ngự cựu thi, đa dữ Vi Chi xướng hoạ, cảm kim thương tích, nhân tặng Tử Mông, đề ư quyển hậu