03/12/2021 12:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 049
山居百詠其四十九

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:43

 

Nguyên tác

山居高臥守清虛,
飲啄隨緣樂有餘。
不用將心除妄念,
要知妄念即真如。

Phiên âm

Sơn cư cao ngoạ thủ thanh hư,
Ẩm trác tuỳ duyên lạc hữu dư.
Bất dụng tương tâm trừ vọng niệm,
Yếu tri vọng niệm tức chân như.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi nằm khểnh giữ thanh hư,
Ăn uống tuỳ duyên vui có dư,
Chẳng phải đem tâm trừ vọng tưởng,
Mới hay vọng tưởng ấy chân như.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 049