18/10/2021 20:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn thành ngũ chương kỳ 1
漫成五章其一

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 05/01/2011 07:11

 

Nguyên tác

沈宋裁辭矜變律,
王楊落筆得良朋。
當時自謂宗師妙,
今日惟觀對屬能。

Phiên âm

Thẩm Tống[1] tài từ căng biến luật,
Vương Dương[2] lạc bút đắc lương bằng.
Đương thì tự vị tôn sư diệu,
Kim nhật duy quan đối chúc năng.

Dịch nghĩa

Thẩm Thuyên Kỳ, Tống Chi Vấn đặt lời khoe là biến luật,
Vương Bột, Dương Quýnh hạ bút làm thơ được bạn giỏi.
Thời ấy thôi cũng cho là tuyệt mà tôn học,
Ngày nay nhìn lại chỉ thấy giỏi đối câu.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Thẩm, Tống đặt lời khoe biến luật,
Vương, Dương hạ bút được lương bằng.
Đương thời ai cũng tôn sư học,
Nhìn lại ngày nay giỏi đối văn.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Tức Thẩm Thuyên Kỳ và Tống Chi Vấn, hai nhà thơ nổi tiếng thời Sơ Đường. Sách "Tân Đường thư", "Tống Chi Vấn liệt truyện" chép: "Sau nhóm Kiến An thời Nguỵ, đến Giang Tả, luật thơ nhiều lần biến đổi, đến Thẩm Ước, Dữu Tín âm vận hài hoà, đối nhau tinh tế, rồi đến Tống Chi Vấn, Thẩm Thuyên Kỳ lại thêm đẹp đẽ, kỵ trùng thanh vận, gò câu bó bài, như gấm dệt thành văn, ai cũng học tôn theo, gọi là thể Thẩm Tống".
[2] Tức Vương Bột và Dương Quýnh, hai nhà thơ nổi tiếng thời Sơ Đường. Ở đây ý chỉ tứ kiệt thời Sơ Đường: Vương Bột, Dương Quýnh, Lạc Tân Vương, Lư Chiếu Lân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Mạn thành ngũ chương kỳ 1