09/07/2020 06:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc thành từ kỳ 2
筑城詞其二

Tác giả: Lục Quy Mông - 陸龜蒙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2009 01:56

 

Nguyên tác

莫嘆將軍逼,
將軍要卻敵。
城高功亦高,
爾命何勞惜。

Phiên âm

Mạc thán tướng quân bức,
Tướng quân yếu khước địch.
Thành cao công diệc cao,
Nhĩ mệnh hà lao tích.

Dịch nghĩa

Đừng than tướng quân áp bức,
Tướng quân cần đẩy lui địch.
Thành càng cao công càng cao,
Mạng mi tiếc làm chi.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Đừng than tướng quân phiệt
Làm tướng để doạ địch
Thành vững, công càng to
Mạng mày đâu đáng tiếc
Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Quy Mông » Trúc thành từ kỳ 2