23/01/2022 10:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hưu quan lục thập tự thọ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/01/2019 18:20

 

Rằng nay là phải hẳn xưa nhầm,
Xe ngựa đường xa cát bụi lầm.
Ba luống cúc tùng nhờ quả phúc,
Sáu mươi mày tóc chửa hoa râm
Hầu non bốn chị sinh năm một,
Bạn cũ mười anh chết đến năm.
Lộc nước còn nhiều hưu bỗng dưỡng,
Muốn như Bành Tổ tám trăm năm.
Tác giả là một vị quan chưa rõ là ai và ở thời nào.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hưu quan lục thập tự thọ