18/09/2021 05:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

54

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 26/10/2008 08:04

 

Anh chẳng còn sống mãi
Với thủ đô luỹ hoa
Để những người còn lại
Bốn năm sau khóc oà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 54