01/12/2022 05:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em về em hỏi mẹ cha

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 18:02

 

Em về em hỏi mẹ cha,
Có cho em lấy chồng xa hay gần?
Có con mà gả chồng xa,
Một là mất giỗ, hai là mất con.
Có con mà gả chồng gần,
Có bát canh cần nó cũng đem cho.
Khảo dị:
Có con mà gả chồng gần,
Nửa đêm đốt đuốc mang phần cho cha.
Hoài con mà gả chồng xa,
Ba sào ruộng chéo chẳng ma nào cày.
Hoài con đem gả chồng xa,
Trước là mất giỗ sau là mất con.
Có con đem gả chồng gần,
Có bát canh cần nó cũng đem cho.
Có con mà gả chồng gần,
Có bát canh cần nó cũng mang cho,
Hoài con mà gả chồng xa,
Một là mất giỗ, hai là mất con.
Hoài hơi mà gả chồng xa,
Trước là mất giỗ sau là mất con.
Em về em hỏi mẹ cha,
Có cho em lấy chồng xa hay đừng.
Em về hỏi mẹ cùng thầy,
Có cho em lấy chồng xa hay đừng.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
3. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em về em hỏi mẹ cha