29/11/2022 09:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thừa văn cố Phòng tướng công linh thấn tự Lãng Châu khải tấn cựu táng Đông Đô hữu tác kỳ 1
承聞故房相公靈櫬自閬州啟殯歸葬東都有作其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 11:45

 

Nguyên tác

遠聞房太守,
歸葬陸渾山。
一德興王后,
孤魂久客間。
孔明多故事,
安石竟崇班。
他日嘉陵涕,
仍沾楚水還。

Phiên âm

Viễn văn Phòng thái thú,
Cựu táng Lục Hồn sơn.
Nhất đức hưng vương hậu,
Cô hồn cữu khách gian.
Khổng minh đa cố sự,
An thạch cánh sùng ban.
Tha nhật Gia Lăng thế[1],
Nhưng triêm Sở thuỷ hoàn.

Dịch nghĩa

Xa nghe quan thái thú Phòng Quản,
Đem về chôn ở núi Lục Hồn.
Một dạ phục hưng nghiệp vua,
Hồn cô đơn lâu nơi đất khách.
Cái sáng lớn có nhiều nơi việc cũ,
Vì thế nên kính cẩn đưa về để dựng bia đá.
Ngày trước nước mắt rơi nơi Gia Lăng,
Còn chảy theo sông Sở mà trở về.

Bản dịch của Phạm Doanh

Xa nghe Phòng thái thú,
Cải táng về Lục Hồn.
Hết lòng phục nghiệp chúa,
Quê người hồn cô đơn.
Sáng rực bao chuyện cũ,
Kính cẩn đưa về chôn.
Bữa trước Gia Lăng khóc,
Còn theo sông Sở tuôn.
(Năm 765)

[1] Khi Đỗ Phủ viếng mộ Phòng Quản.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thừa văn cố Phòng tướng công linh thấn tự Lãng Châu khải tấn cựu táng Đông Đô hữu tác kỳ 1