04/07/2020 20:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:34

 

Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng,
Đêm xuân ai dễ cầm lòng được mơ.
Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ,
Dầu hao thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng