16/07/2020 21:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng biệt Trịnh Luyện phó Tương Dương
贈別鄭鍊赴襄陽

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 07:33

 

Nguyên tác

戎馬交馳際,
柴門老病身。
把君詩過日,
念此別驚神。
地闊峨眉晚,
天高峴首春。
為於耆舊內,
試覓姓龐人。

Phiên âm

Nhung mã giao trì tế,
Sài môn lão bệnh thân,
Bả quân thi quá nhật,
Niệm thử biệt kinh thần.
Địa khoát Nga Mi vãn,
Thiên cao Hiện Thủ xuân.
Vi vu kỳ cựu nội,
Thí mịch tính Bàng[1] nhân.

Dịch nghĩa

Anh trên lưng ngựa chiến cưỡi đi xa,
Tôi nơi cửa tre thân lão già bệnh.
Cầm bài thơ của anh hơn cả ngày,
Thấy cảnh chia tay làm hoang mang tới mức nào.
Đất rộng, núi Nga Mi vào buổi chiều,
Trời cao, đỉnh núi Hiện đang vào mùa xuân.
Về trong đám người quen cũ,
Thử tìm xem có ông Bàng hay không.

Bản dịch của Phạm Doanh

Chân trời ngựa chiến chạy,
Cửa gai thân bệnh mang.
Thơ anh cầm cả buổi,
Đủ biết lòng kinh hoàng.
Nga Mi, chiều đất rộng,
Hiện Thủ, xuân trời quang.
Tìm trong đám quen cũ,
Xem có ông họ Bàng.
(Năm 762)

[1] Bàng Đức công, người Tương Dương thời Đông Hán, ẩn tại núi Hiện, Lưu Biểu mời ra giúp mấy lần nhưng đều từ chối.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tặng biệt Trịnh Luyện phó Tương Dương