21/05/2022 07:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về ông già tốt bụng
A jó öreg úrból

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 13/12/2020 18:02

 

Nguyên tác

Ismertem én - ismerte minden,
Nem oly rég azt a jó urat,
Ki öreg volt már férfi-renden,
S vénült korig ifjú maradt;
“Öreg” névvel hódolt eszének
Az a bizalmas tisztelet,
Mely a szivet nem érzi vénnek,
S midőn tisztel, inkább szeret.

Egy oly remek könyv mássa volt ő,
Minőt - évezredben alig -
Nagy bölcs teremt, vagy égi költő;
Melytől új eszme foganik
Firól-fira az ember-észben,
Élvezi nem, kor, vegyesen:
Az együgyű is érti részben,
De a tanult sem teljesen.

“Jó bácsi” már a zsenge kornak,
- - - - - - - - - - - - - - - - -

És a hazafiság - ne lenne
Méltóbb erény mindannyinál:
Azt mondanám: nagyobb volt benne
Az ember a hazafinál.

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Tôi có quen - mọi người cũng đều quen
Ông già tốt bụng không lâu lắm
Người đàn ông tuổi bảy, tám mươi
Vẫn trẻ trung dù đã xưa nay hiếm
Tuổi già ư được kính trọng tôn sùng
Làm ông chẳng thấy mình già cả
Kính trọng đâu bằng yêu mến ông

Cuốn sách tuyệt vời ông là phiên bản
Hàng nghìn năm mới lại xảy ra
Nhà hiền triết to hay nhà thơ trời phú
Hình thành tư tưởng mới từ ông
Trí óc con người tiếp nhau theo thế hệ
Thời đại, gái trai đều thụ hưởng như nhau
Kẻ ngây thơ cũng phần nào hiểu được
Người học cao cũng như thế khác đâu

“Ông bác tốt” cho mọi thời trai trẻ
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Và lòng yêu nước - sao lại không
Đạo đức xứng đáng hơn tất cả
Tôi sẽ nói: Con người lớn hơn
So với lòng yêu nước kiên trung
1877
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Về ông già tốt bụng