30/03/2023 21:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Luyện nói
대화연습

Tác giả: Kim Kwang-kyu - 김광규

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 07/12/2011 22:10

 

Nguyên tác

(안개의 나라에서 나는 많은 사람들과 친하게 지내고 싶었
다. 그리고 물건을 살 때는 값을 깍아서 싸게 사고 싶었다.
그러나 나의 말은 전혀 통하지 않았다. 다음과 같은 대화의
기본 문형을 몰랐기 때문이다)

아니다
그렇지 않다
나는 반대한다


그렇습니다
저는 찬성합니다

물론이다
너는 언제나 찬성해야 한다
나를 반대하는 것은 있을 수 없다
너의 사전에는 반대라는 말이 존재하지 않고
나의 사전에는 찬성이라는 말이 존재하지 않는다

그러므로 우리는 같은 말을 쓰지만
우리의 사전은 서로 다릅니다.
앞으로 더욱 주의하여
반대하시기 전에 찬성하도록 하겠습니다.

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

(Trên xứ sở sương mù, tôi muốn làm bạn với tất cả mọi người. Tôi cũng muốn mặc cả khi mua hàng. Nhưng từ ngữ của tôi đã hoàn toàn thất bại. Lý do là vì tôi quá ngốc nghếch không hiểu được cách nói chuyện cơ bản dưới đây)

Không
Thế là sai
Tôi không đồng ý

Vâng thưa ngài
Như vậy là đúng
Tôi đồng ý với ngài

Tất nhiên
Các ngươi phải luôn đồng ý
Nhưng cũng khó vô cùng để không đồng ý với tôi
Trong từ điển của Ngươi
Những từ không đồng ý không tồn tại
Và trong từ điển của tôi
Những từ đồng ý không tồn tại

Và như vậy chúng ta
Dùng những ngôn từ giống nhau
Nhưng những cuốn từ điển của chúng ta
Lại khác nhau
Tôi sẽ cẩn thận hơn thưa ngài
Trước khi các ngài không đồng ý
Tôi sẽ đồng ý
Nguồn: Năm nhà thơ hiện đại Hàn Quốc, NXB Hội nhà văn, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Kwang-kyu » Luyện nói