20/01/2022 06:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bảo kính cảnh giới bài 10

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/08/2007 10:06

 

Muốn ăn trái dưỡng nên cây,
Ai học thì hay mựa lệ thầy.
Nhợ dứt khôn cầm bà ngựa dữ,
Quan cao nào đến dáng người ngây.
Trị dân sơ lập dòng cho chính,
Có nước nhường in nguyệt khá rày.
Có chẳng có tài dùng chẳng đến,
Mựa rằng thánh đức có nơi khuây.
Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Bảo kính cảnh giới bài 10