03/08/2021 00:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đặng công cố trạch từ
鄧公故宅祠

Tác giả: Dương Bang Bản - 陽邦本

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2020 15:21

 

Nguyên tác

久慕今天始至祠,
前年功業見於斯。
五間南向風光好,
一世雄心石記書。
故國山河新帝復,
當時仇恨望公舒。
古來已定分茅處,
北寇何能強破歟。

Phiên âm

Cửu mộ kim thiên thuỷ chí từ,
Tiền niên công nghiệp kiến ư tư.
Ngũ gian nam hướng phong quang hảo,
Nhất thế hùng tâm thạch ký thư.
Cố quốc sơn hà tân đế phục,
Đương thì thù hận vọng công thư.
Cổ lai dĩ định phân mao xứ[1],
Bắc khấu hà năng cưỡng phá dư.

Bản dịch của Hoàng Giang Phú

Biết lâu, nay tới miếu ngài
Thuở xưa sự nghiệp phôi phai thế này
Hướng nam phong cảnh là đây
Anh hùng bia khắc chí đầy ngàn thu
Giang sơn sạch bóng quân thù
Ngày xưa mối hận tẩy trừ đã xong
Truyền đời phân định non sông
Giặc kia há lại đem lòng cướp đi?
Đây là đền thờ Đặng Tất, Đặng Dung, ở Can Lộc, Hà Tĩnh.

Nguồn: Lê Tung, Hoàng Giang Phú (nghiên cứu - sưu tầm - biên soạn), NXB Thế giới, 2004
[1] Tương truyền nơi ngọn cỏ chia đôi hướng về hai phía, chỉ ranh giới Trung Quốc và nước ta.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Bang Bản » Đặng công cố trạch từ