06/12/2022 08:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Đậu thị ngự phiếm Linh Vân trì
陪竇侍御泛靈雲池

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2008 09:27

 

Nguyên tác

白露時先降,
清川思不窮。
江湖仍塞上,
舟楫在軍中。
舞換臨津樹,
歌饒向迥風。
夕陽連積水,
邊色滿秋空。
乘興宜投轄,
邀歡莫避驄。
誰憐持弱羽,
猶欲伴鵷鴻。

Phiên âm

Bạch lộ thì tiên giáng,
Thanh xuyên tư bất cùng.
Giang hồ nhưng tái thượng,
Chu tiếp tại quân trung.
Vũ hoán lâm tân thụ,
Ca nhiêu hướng quýnh phong.
Tịch dương liên tích thuỷ,
Biên sắc mãn thu không.
Thừa hứng nghi đầu hạt,
Yêu hoan mạc tỵ thông.
Thuỳ liên trì nhược vũ,
Do dục bạn uyên hồng.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Móc trắng đầu thu đổ
Sông trong tứ chẳng cùng
Giang hồ chơi ải ngắt
Thuyền khuấy động quân trung
Múa rộn cây ven biển
Ca vang gió muộn rung
Nắng chiều liền nước biển
Màu ải thu mênh mông
Hứng dậy nên giữ khách
Tìm vui chẳng tránh ông
Ai thương chim cánh nhỏ
Còn muốn gần uyên hồng
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Bồi Đậu thị ngự phiếm Linh Vân trì