29/05/2022 15:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XIV. Buddhavagga (Phật đà)

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 02/12/2009 23:21

 

179
Người tắt lửa dục tình
lưới tơ nào giăng buộc
Phật trí như bình minh
đêm âm u chuyển bước

180
Người rũ bụi phiền não
ái dục tự tìm xa
huống nữa là Phật tuệ
sá gì xiềng quỉ ma

181
Tìm vào núi thiền định
tâm xuất phiền não gia
thường chính niệm chính giác
trời cúng dường dâng hoa

182
Được sống nơi cõi người
gặp Như Lai thị hiện
gặp chính pháp trụ đời
hơn mò kim đáy biển

183
Ý như suối thanh tịnh
thân theo hạnh đại thừa
vượt bảy ải mây khói
lời ngọc truyền ngàn xưa

184
Niết bàn: quả mầu nhiệm
nhẫn nhục: hạnh cao xa
làm phiền não người khác
chẳng tròn đạo xuất gia

185
Giữ giới luật trang nghiêm
thường uống ăn chừng mực
luôn bố thí ngồi thiền
là lời chư Phật dạy

186-187
Mưa hồng châu bạch ngọc
chất chẳng đầy túi tham
vui thì mau như gió
buồn thì dài man man
quyết tâm trừ ái dục
nhập vi diệu niết bàn

188-192
Nương thần núi thần sông
chẳng yên lòng, khổ não
về qui kính đạo mầu
rõ cội nguồn huyễn ảo
giải thoát vòng khổ đau

193
Hiền nhân về thị hiện
ngàn năm khó tìm cầu
địa ngục nở hoa thánh
địa ngục hết ưu sầu

194
Phật thị hiện, lành thay!
chính pháp chuyển, lành thay!
mừng Tăng đoàn hòa hợp
như hạc vàng tung bay
ôi xuân về mười cõi
an lạc đến muôn loài

195-196
Tụng kinh thơ dâng Phật
phát nguyện lớn mừng Tăng
thoát ly hư vọng nghiệp
công đức kể đâu bằng
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Suối nguồn vi diệu, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » XIV. Buddhavagga (Phật đà)