21/07/2024 21:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi cửu thủ kỳ 2 (Nam mạch đông thành xuân tảo thì)
楊柳枝九首其二(南陌東城春早時)

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 18:38

 

Nguyên tác

南陌東城春早時,
相逢何處不依依。
桃紅李白皆誇好,
須得垂楊相發輝。

Phiên âm

Nam mạch đông thành xuân tảo thì,
Tương phùng hà xứ bất y y.
Đào hồng lý bạch giai khoa hảo,
Tu đắc thuỳ dương tương phát huy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đường nam đông thành xuân đến sớm
Gặp nhau đây, một xứ lạ xa
Mơ trắng đào hồng khoe vẽ đẹp
Chờ liễu dương vàng óng sáng lòa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Dương liễu chi cửu thủ kỳ 2 (Nam mạch đông thành xuân tảo thì)