02/07/2022 02:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu cảm kỳ 1
有感其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 21:56

 

Nguyên tác

將帥蒙恩澤,
兵戈有歲年。
至今勞聖主,
可以報皇天。
白骨新交戰,
雲臺舊拓邊。
乘槎斷消息,
無處覓張騫。

Phiên âm

Tướng suý mông ân trạch,
Binh qua hữu tuế niên.
Chí kim lao thánh chủ,
Khả dĩ báo hoàng thiên.
Bạch cốt tân giao chiến,
Vân đài cựu thác biên.
Thừa tra đoạn tiêu tức,
Vô xứ mịch Trương Khiên[1].

Dịch nghĩa

Tướng tá chịu ơn huệ,
Chiến tranh có cả năm rồi.
Tới giờ nhà vua còn long đong,
Lấy gì mà báo đáp trời cao.
Xương trắng qua trận giao tranh mới,
Đài ghi công cũ lại được chép ngay bên.
Lên bè mất tin tức,
Không thấy ông Trương Khiên ở đâu.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tướng tá chịu ơn sâu,
Cả năm giặc chưa dẹp.
Tới nay vua lao đao,
Ơn vua sao báo kịp.
Trận tan xương trắng phơi,
Đài mây lại ghi chép.
Lên bè, vắng bặt tin.
Kiếm Trương Khiên cùng khắp.
Đỗ Phủ viết chùm bài này khoảng năm 764 sau khi loạn An Sử đã yên, nhưng giặc Thổ Phồn lại nổi lên quấy nhiễu biên giới phía tây bắc, thậm chí còn uy hiếp cả Trường An.

[1] Công thần thời Hán Vũ Đế, được phái đi Tây Vực dò nguồn sông, lập được nhiều công trạng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hữu cảm kỳ 1