18/10/2021 20:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thấy cô yếm trắng răng đen

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 09:30

 

Thấy cô yếm trắng răng đen,
Nam mô di Phật lại quên mất chùa.
Ai mua tiu cảnh thì mua,
Thanh la, não bạt, thầy chùa bán cho:
Hộ pháp là một quan ba,
Long thần chín rưỡi, Thích Ca ba tiền.
Còn hai mụ Thiện hai bên,
Ai mua bán nốt lấy tiền nộp cheo.
Lệ làng thiếu thốn bao nhiêu,
Đẵn cây tre cộc cắm nêu sân chùa.
Khảo dị:
Thấy cô yếm thắm răng đen,
Nam vô di Phật, những quên mất chùa.
Ai mua tiu cảnh thì mua,
Thanh la não bạt, thầy chùa bán cho:
Hộ pháp thì một quan ba,
Long thần chín rưỡi, Thích Ca ba tiền.
Còn hai mụ Thiện hai bên,
Ai mua bán nốt lấy tiền nạp cheo.
Lệ làng còn thiếu bao nhiêu,
Đẵn cây tre cột cắm nêu sân chùa.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thấy cô yếm trắng răng đen