08/10/2022 01:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ kinh sư thương hữu quyên tiền dưỡng du đao
與京師商友捐錢養遊刀

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2014 10:07

 

Nguyên tác

日夜同人不憚勞,
有誠有力養遊刀。
軍增百數雖非少,
滅惡千頭未已高。
行事退攻無易用,
保安出入最難謀。
或言沖陣前皆小,
猶滿途中見大仇。

Phiên âm

Nhật dạ đồng nhân bất đạn lao,
Hữu thành hữu lực dưỡng du đao.
Quân tăng bách sổ tuy phi thiểu,
Diệt ác thiên đầu vị dĩ cao.
Hành sự thoái công vô dị dụng,
Bảo an xuất nhập tối nan mưu.
Hoặc ngôn xung trận tiền giai tiểu,
Do mãn đồ trung kiến đại cừu.

Dịch nghĩa

Ngày đêm cùng người lo tính công việc không ngại vất vả
Tìm người nhiệt thành giàu có để xây dựng đội du binh
Tới nay được trăm người rồi tuy không phải ít
Nhưng đánh dẹp bọn ác tặc vô số thì chưa nói là nhiều
Vạch kế lui tới không hề dễ dàng
Bảo toàn lực lượng lại càng khó khăn
Có thể nói đã hết diệt trừ nhưng từ trước đều là tụi nhỏ bé
Xem ra trên đường còn đầy những bọn đại ác

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Cùng người đâu có ngại gian truân
Tìm kẻ giàu tiền lại có tâm
Tập họp trăm người không phải ít
Nhưng quân giặc mạnh gấp bao lần
Tới lui vạch kế không hề dễ
Lực lượng bảo toàn mới khó khăn
Những bọn đã trừ đều nhỏ bé
Quân thù còn ác mạnh muôn phần
Kinh sư chỉ kinh thành Huế. Du đao binh là người cầm dao bí mật thình lình xông ra chém giết rồi tản hết. Du đao binh và thương nhân theo gia phả một số nhà trong huyện Đại An có chép đến việc làm này của ông Khiếu: Ông nhận tư mệnh của đương kim hoàng thượng đi diệt lũ bất tuân mà ngoài vua ra không cần cho ai biết. Dù vậy nhiều khi không làm nổi việc, lại phải lùi trước.

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Dữ kinh sư thương hữu quyên tiền dưỡng du đao