21/01/2022 20:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị thái uý Tô Hiến Thành, thái bảo Ngô Hoà Nghĩa
示太尉蘇憲誠,太保吳和義

Tác giả: Trí Thiền thiền sư - 智禪禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 20/06/2008 11:03

 

Nguyên tác

既懷出素養胸中,
聞說微言意允從。
貪欲黜除千里外,
希夷之理日包容。

Phiên âm

Ký hoài xuất tố dưỡng hung trung,
Văn thuyết vi ngôn, ý doẫn lòng.
Tham dục truất trừ thiên lý ngoại,
Hy di chi lý nhật bao dung.

Dịch nghĩa

Đã ấp ủ trong lòng ý muốn thoát ra ngoài cõi tục,
Nên khi nghe lời huyền diệu là chân thành tin theo.
Hãy trừ bỏ và đuổi sự tham muốn ra ngoài nghìn dặm,
Hàng ngày chất chứa trong lòng cái lẽ nhiệm mầu.

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Như muốn lìa xa cõi bụi hồng,
Vẳng nghe lời diệu, hãy vui lòng.
Đuổi ngoài nghìn dặm niềm tham muốn,
Để lẽ huyền vi chứa ở trong.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trí Thiền thiền sư » Thị thái uý Tô Hiến Thành, thái bảo Ngô Hoà Nghĩa