28/10/2021 05:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng bạn mở ti rượu

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/04/2020 21:41

 

Rầy xem bác đã thoả lòng chưa?
Chớp mắt làm nên biển với cờ.
Mùi thế thử chơi không chếnh choáng,
Giọng tình mới nhắp chửa say sưa.
Chen vòng tranh cạnh xoay đương tít,
Rỏng cuộc ăn chơi thế cũng vừa.
Qua đất Hoài Châu tôi mới biết,
Mừng ông đọc bỡn mấy câu thơ.
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nhà in Trịnh Văn Bích, Hà Nội, 1929

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Tặng bạn mở ti rượu