17/10/2021 09:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức sự (Thiên bạn quần sơn cô thảo đình)
即事(天畔群山孤草亭)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/05/2015 10:33

 

Nguyên tác

天畔群山孤草亭,
江中風浪雨冥冥。
一雙白魚不受釣,
三寸黃甘猶自青。
多病馬卿無日起,
窮途阮籍幾時醒。
未聞細柳散金甲,
腸斷秦川流濁涇。

Phiên âm

Thiên bạn quần sơn cô thảo đình,
Giang trung phong lãng vũ minh minh.
Nhất song bạch ngư bất thụ điếu,
Tam thốn hoàng cam[1] do tự thanh.
Đa bệnh Mã khanh[2] vô nhật khởi,
Cùng đồ Nguyễn Tịch[3] kỷ thì tinh.
Vị văn Tế Liễu[4] tán kim giáp,
Trường đoạn Tần Xuyên lưu trọc Kinh.

Dịch nghĩa

Bên trời, giữa vùng núi, một mái nhà cỏ trơ vơ,
Trong sông sóng gió, mưa lù mù.
Một cặp cá trắng không chịu cắn câu,
Ba tấc cam vàng vẫn cứ xanh.
Chàng Mã lắm bệnh không có ngày nào dậy,
Gặp đường cùng Nguyễn Tịch có lúc nào tỉnh đâu.
Chưa nghe vùng Tế Liễu bỏ hết áo che thân có bọc sắt,
Đứt ruột thay ở Tần Xuyên, sông Kinh đục ngầu chảy qua!

Bản dịch của Phạm Doanh

Mái tranh giữa núi tận chân trời,
Giữa dòng mưa gió sóng mờ xuôi.
Cá trắng một đôi, không cắn móc,
Cam vàng ba tấc, cứ xanh thôi.
Nguyễn Tịch cùng đường, đâu tỉnh táo,
Mã Khanh lắm bệnh lúc nào nguôi.
Giáp sắt Tế Liễu chưa nghe cởi,
Tần Xuyên đau khổ, Kinh đục trôi.
(Năm 767)

[1] Loại cam đặc sản của Tứ Xuyên.
[2] Đỗ Phủ tự ví mình với Tư Mã Tương Như 司馬相如.
[3] Nguyễn Tịch (210-263) tự Tự Tông 嗣宗, một trong Trúc Lâm thất hiền, nghe nói trong dinh có nhiều rượu, xin vào đó làm Bộ binh hiệu uý để có rượu uống.
[4] Chỉ các đồn ven biên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tức sự (Thiên bạn quần sơn cô thảo đình)