05/07/2022 03:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc tặng Thuận Xuyên
哭贈順川

Tác giả: Hà Tông Quyền - 何宗權

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2015 08:38

 

Nguyên tác

嘆息此人終此地,
蕭條同道更同時。
可堪往者還來者,
雖為君悲也自悲。
重洋夢斷吧城月,
千古名留太學碑。
後子有懷空耿耿,
扁舟天地欲偕誰。

Phiên âm

Thán tức thử nhân chung thử địa,
Tiêu điều đồng đạo cánh đồng thì.
Khả kham vãng giả hoàn lai giả[1],
Tuy vị quân bi dã tự bi.
Trung dương mộng đoạn Ba Thành[2] nguyệt,
Thiên cổ danh lưu Thái học[3] bi.
Hậu tử[4] hữu hoài không cảnh cảnh,
Biên chu thiên đại dục giai thuỳ.

Dịch nghĩa

Đáng than thở cho người này mà kết liễu ở đất này!
Là người đồng đạo lại đồng thời, nghĩ càng hiu quạnh!
Ngán nỗi người đi qua rồi, người sau lại đến,
Tuy thương ông mà cũng tự thương mình.
Ngoài trùng biển cả, giấc mộng đời đã dứt hẳn dưới vầng trăng Ba Thành,
Nghìn năm còn lưu danh trên tấm bia nhà Thái học.
Người hậu tử này trong lòng luống những canh cánh không nguôi,
Chiếc thuyền còn buông trôi trong trời đất, biết cùng ai tá?

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kết liễu đáng than người đất này!
Là người đồng đạo lại đồng thời,
Người đi ngán nỗi người sau đến,
Tuy mến ngài mà thương tự tôi.
Thái học tấm bia còn dấu vết.
Ba Thành vầng nguyệt dứt mộng đời
Không nguôi canh cánh người sau đến,
Thuyền trôi trời đất biết cùng ai?
Nguyên chú: “Ông Đặng Thuận Xuyên người làng Lộng Đình, tỉnh Bắc Ninh, đỗ tiến sĩ năm Bính Tuất, vâng mệnh sang sứ nhà Thanh (Trung Quốc) khi về bị khiển trách, sau chết ở Giang Lưu Ba, ta từng làm văn tế ông, nay đi qua nơi này, không khỏi động lòng cảm thương”. Thuận Xuyên là hiệu Đặng Văn Khải, đỗ tiến sĩ năm Bính Tuất, niên hiệu Minh Mệnh thứ 7 (1826). Ông cũng như Hà Tôn Quyền, bị biệt phái đi Giang Lưu Ba, rồi chết ở đó.

Nguồn: Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012
[1] Chỉ ông Đặng Thuận Xuyên.
[2] Tức thành phố Ba Lăng.
[3] Thái học tức nhà Quốc Tử Giám, nơi có dựng bia khắc tên những người đỗ tiến sĩ.
[4] Người sau. Cũng có nghĩa là người sẽ chết sau, đối với người đã chết trước mà nói.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Tông Quyền » Khốc tặng Thuận Xuyên