28/10/2021 14:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chư tướng kỳ 3
諸將其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2008 03:23

 

Nguyên tác

洛陽宮殿化為烽,
休道秦關百二重。
滄海未全歸禹貢,
薊門何處盡堯封?
朝廷袞職雖多預,
天下軍儲不自供。
稍喜臨邊王相國,
肯銷金甲事春農。

Phiên âm

Lạc Dương cung điện hoá vi phong,
Hưu đạo Tần quan bách nhị trùng.
Thương hải vị toàn quy Vũ Cống[1],
Kế Môn hà xứ tận Nghiêu phong[2]?
Triều đình cổn chức tuy đa dự,
Thiên hạ quân trừ bất tự cung.
Sảo hỉ lâm biên Vương tướng quốc[3],
Khẳng tiêu kim giáp sự xuân nông.

Dịch nghĩa

Cung điện nơi Lạc Dương nay hoá thành đống tro,
Thôi đừng nói rằng ải Tần kia hai người chống được trăm!
Bể xanh chưa thấy thu về chung một đất đai của vua Hạ Vũ,
Vùng nào nơi Kế Môn đã phong cho con cháu đế Nghiêu?
Các chức lớn trong triều tuy có rất nhiều người được như thế,
Nhưng lương thực bên ngoài cho lính thì không tự cung ứng lấy được.
Mừng rằng nơi biên giới có người như Vương Tấn làm tướng quốc,
Đã biết dùng chính sách cho lính về làm ruộng.

Bản dịch của Nhượng Tống

Cung điện kinh thành hoá đống tro!
Trăm hai lần ải chẳng ra trò!
Bể Đông chưa thấy ai triều cống!
Cửa Kế tìm đâu dấu địa đồ?
Mũ áo dẫu ban thừa kẻ mặc,
Binh lương vẫn hụt thiếu người lo!
Ngoài biên mừng được ông Vương Tấn,
Bó giáo cho quân học cấy mùa.
(Năm 766)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Theo huyền sử Trung Quốc, Hạ Vũ đặt ra Cửu châu, chỉ toàn thể đất đai.
[2] Lúc đó Hà Bắc, U Châu, Doanh Châu do dư đảng của An, Sử chiếm giữ/
[3] Năm Quảng Đức thứ 2 (764), Vương Tấn 王縉 chức đồng bình chương sự thay Lý Quang Bật 李光弼 trấn giữ hành dinh. Sau đó chuyển về Hà Nam phó nguyên suý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Chư tướng kỳ 3