28/10/2021 05:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

001
001

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 03/09/2018 07:33

 

Nguyên tác

春や来し年や行きけん小晦日
はるやこしとしやゆきけんこつごもり

Bản dịch của Trần Thiên Linh Thoại

Năm chưa gì đã trôi
Thoắt đã hăm chín tháng Chạp rồi
Lập xuân ngày Tiểu hối
Nguồn: Trần Thiên Linh Thoại, 983 bài cú, Matsuo Bashō (Tùng Vĩ Ba Tiêu), NXB Thanh Niên, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » 001