30/01/2023 23:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khí phách anh hùng
Heroic mettle

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/12/2019 16:26

 

Nguyên tác

I want I become the immense sky
The eagle is flying freely
Looking for by my heroic mettle
Being across the sky and the sea
The soul of the Four Oceans of mine
The spirit of universe of mine
Going and return to on the cloud and the wind
Everywhere in the world
It is me – a tiny ant has been become the eagle
And from the eagle I will be the tiny ant
One day I will become the sand in the wild desert
No shade of people, nobody remembers me from the forgotten place
In the earth, it was a lived place in sudden
Today the world affairs are up and down like the floating water hyacinth
Unsheathe the holy sword sparklingly
Leaving humanity, joy, anger, love, hate, sad, desire, peace
From the “zero” and come to “zero” speedily.

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Ta muốn ta là bầu trời mênh mông
Tự do cánh đại bàng chao liệng
Đưa mắt khí phách anh hùng
Dọc ngang trời biển
Tâm hồn tứ hải
Linh hồn vũ trụ
Đi về trên mây gió
Đạp sóng hải hồ
Khắp nơi trên thế giới
Chính ta - một loài kiến bé nhỏ hoá đại bàng
Rồi từ đại bàng thành một chú kiến bé
Một ngày thành hạt cát giữa sa mạc hoang vu
Trong quên lãng, không bóng người, không ai nhớ đến
Nơi trần gian - một cõi trọ tình cờ
Hôm nay đây thế sự thăng trầm lục bình trôi giạt
Tuốt chiếc gươm thần sáng chói
Gạt bỏ nhân tình hỉ, nộ, ái, ố, ai, dục, lạc
Từ số không trở vội về không.
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Khí phách anh hùng