04/10/2022 06:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Vương sơn nhân
贈王山人

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2008 09:40

 

Nguyên tác

聞君減寢食,
日聽神仙說。
暗待非常人,
潛求長生訣。
言長本對短,
未離生死轍。
假使得長生,
才能勝夭折。
松樹千年朽,
槿花一日歇。
畢竟共虛空,
何須誇歲月。
彭殤徒自異,
生死終無別。
不如學無生,
無生即無滅。

Phiên âm

Văn quân giảm tẩm thực,
Nhật thính thần tiên thuyết.
Ám đãi phi thường nhân,
Tiềm cầu trường sinh quyết.
Ngôn trường bản đối đoản,
Vị ly sinh tử triệt.
Giả sử đắc trường sinh,
Tài năng thắng yểu chiết.
Tùng thụ thiên niên hủ,
Cẩn hoa nhất nhật yết.
Tất cánh cộng hư không,
Hà tu khoa tuế nguyệt.
Bành[1] thương đồ tự dị,
Sinh tử chung vô biệt.
Bất như học vô sinh,
Vô sinh tức vô diệt.

Dịch nghĩa

Nghe nói ông bớt ăn ngủ,
Cả ngày nghe bàn luận về thần tiên.
Ngầm đợi trở thành người phi thường,
Thầm cầu phép bí truyền để được sống lâu.
Nói dài là đối lại với ngắn,
Chứ chưa ai ra khỏi vết xe sống chết.
Giả sử người đã sống lâu rồi,
Mới nói là hơn người chết sớm.
Chứ cây thông sống ngàn năm mới mục nát,
Còn hoa râm bụt một ngày đã tàn héo.
Rốt cuộc cả hai đều về chốn hư không,
Có ai khoe năm tháng ngắn dài làm gì đâu.
Sống già và chết non là do mình tự phân biệt khác nhau,
Chứ cuối cùng mọi vật sống rồi chết không có gì khác biệt.
Phải chi học phép vô sinh,
Vì không có sinh tất chẳng có cái để mà diệt.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Em nghe bác bỏ ăn bỏ uống,
Chuyện thần tiên mê đắm tối ngày.
Phi thường, quyết chí phen này,
Thuật trường sinh hễ ai bày cũng theo.
Xưa nay, dài ngắn đối nhau,
Người ta sống chết tránh đâu khỏi mà.
Sống lâu, mãi mãi không già,
Hoạ may mới thoát được là chết non.
Nghìn năm tuổi thọ là thông,
Mà hoa dâm bụt, tàn trong mỗi ngày.
Hư không, chuyện vốn thường bày,
Cần chi năm tháng nhiều hay chẳng nhiều.
Thọ hay yểu mình đều tự biết,
Sống chết mà phân biệt được chăng?
Chi bằng học thuật "vô sinh",
Vô sinh - vô diệt, đinh ninh tấc lòng.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
[1] Tức Bành Tổ, theo truyền thuyết là người sống thọ tới vài trăm năm. Ở đây Bành ám chỉ sống thọ đối với thương là chết non.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Tặng Vương sơn nhân