09/03/2021 08:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ phát Vĩnh Bình trại
初發永平寨

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2008 00:13

 

Nguyên tác

王事多忙敢憚勞,
曉風吹露潑征袍。
斗南宮闕瞻天近,
漢北關山過嶺高。
獵獵漢旗淩草莽,
蕭蕭胡馬戛弓刀。
早知世路多艱險,
自負平生耐得牢。

Phiên âm

Vương sự đa mang cảm đạn lao,
Hiểu phong xuy lộ bát chinh bào.
Đẩu nam cung khuyết chiêm thiên cận,
Mạc Bắc quan san phá lĩnh cao.
Liệp liệp Hán kỳ lăng thảo mãng,
Tiêu tiêu Hồ mã kiết cung đao.
Tảo tri thế lộ đa gian hiểm,
Tự phụ bình sinh nại đắc lao.

Dịch nghĩa

Việc nhà vua nhiều vội vàng, không dám khó nhọc,
Ban mai, gió thổi sương sớm tạt ướt áo người đi xa.
Cung khuyết bên Nam sao Bắc Đẩu, xem trời cũng gần,
Núi non phía Bắc sông Ngân Hà, qua miền Ngũ Lĩnh càng cao.
Cờ Hán phất phơ vượt cao trên đồng cỏ,
Ngựa Hồ hý gọi dội cả cung đao.
Từng biết đường đời nhiều gian hiểm,
Tự phụ xưa nay chịu đựng được bền bỉ.

Bản dịch của Phan Võ

Việc nước lo toan dám quản công,
Ban mai áo thấm hạt sương nồng.
Trời Nam cung khuyết trong gang tấc,
Đất Bắc quan san vượt mấy trùng.
Cờ Hán bay pha vùng cỏ lách,
Ngựa Hồ thét dội tiếng đao cung.
Đường đời gian hiểm ta từng biết,
Chịu đựng xưa nay chẳng nản lòng.
Theo Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn.

Nguồn:
1. Hoàng Việt thi tuyển, NXB Văn học, 2007
2. Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học xã hội, 1977
Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (tập II), NXB Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Sơ phát Vĩnh Bình trại