12/08/2020 17:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai làm cá bống đi tu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 14:09

 

Ai làm cá bống đi tu
Cá thu nó khóc, cá lóc nó rầu
Luỵ rơi hột hột, cơ cầu lắm bớ em!
Khảo dị:
Ai làm con cá bống nó đi tu
Con cá thu nó khóc
Con cá lóc nó rầu
Phải chi ngoài biển có cầu
Em ra em vớt cái đoạn sầu cho anh
Cá bống đi tu
Cá thu nó khóc
Cá lóc nó rầu
Phải chi ngoài biển có cầu
Anh ra đến đó giải đoạn sầu cho em
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai làm cá bống đi tu