24/03/2023 19:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiếp nhân sinh (II)

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2020 12:45

 

Nhân sinh như ký nhĩ,
Đắc ý tu tận hoan.[1]
Hữu mã, hữu thuyền, hữu thuỷ, hữu san,
Tức bỉnh chúc dạ du lương hữu dĩ.[2]
Đành vũ trụ giai ngô phận sự[3],
Cũng tiêu dao cho tuế nguyệt thêm trường.
Vân thương thương hề thuỷ ương ương[4],
Phong quang ấy người sao nên phụ?
Nhược đãi công thành danh toại hậu,
Nhất đôi lão cốt dĩ lăng tằng.[5]
Đã thế thời:
Sơn chi nam, sơn chi bắc, chi Tung Hằng,
Chắc đâu chuyện phù binh tán tụ.
Lưng bầu rượu say cổ kim kim cổ,
Một túi thơ hoa nguyệt nguyệt hoa.
Khi cờ vây, khi bài lá, khi tiếu ngạo, khi cầm ca,
Nhận phong vị hào hoa làm lạc thú.
Chỉ Lô Tản[6] ngắm cùng thảo thụ,
Cuộc tỉnh say say tỉnh ai hay?
Thử xem con Tạo sao này!
Nguồn:
1. Phạm Quỳnh, “Văn chương trong lối hát ả đào”, Nam Phong tạp chí, số 69, 3-1923
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nam Ký thư quán xuất bản, 1929
3. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962 (ghi là khuyết danh)
[1] Chữ Hán: 人生如寄耳,得意須盡歡. Nghĩa: Đời người chỉ là sống gửi, Khi đắc ý hãy vui cho thoả. Câu sau lấy từ bài Thương tiến tửu của Lý Bạch.
[2] Chữ Hán: 有馬有船有水有山,即秉燭夜遊良有以. Nghĩa: Có ngựa có thuyền có sông có núi, Thì cầm đuốc chơi đêm là có nhẽ. Câu sau từ bài Xuân dạ yến đào lý viên tự của Lý Bạch.
[3] Chữ Hán: 宇宙皆吾分事. Nghĩa: Những việc trong trời đất đều là phận sự của ta.
[4] Chữ Hán: 雲蒼蒼兮水泱泱. Nghĩa: Mây xanh xanh chừ nước mây chất ngất.
[5] Chữ Hán: 若待功成名遂後,一堆老骨已崚嶒. Nghĩa: Chớ đợi khi công thành danh toại thì mới chơi, Khi đó đã thành một bộ xương già xếp đống. Lấy ý từ hai câu cuối bài Sơn trung khiển hứng của Trần Nguyên Đán đời Trần.
[6] Sông Lô, núi Tản Viên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Kiếp nhân sinh (II)