02/07/2022 00:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nguyệt sơ thất nhật dĩ trường sự hạ Trấn Phủ ngục
九月初七日以場事下鎮撫獄

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2014 21:24

 

Nguyên tác

咫尺天威望闍闉,
福堂蒲伏泣孤臣。
求仁未得成招禍,
同病相憐卻累人。
四壁刀鎗喚鬼伴,
五更風雨夜叉鄰。
故鄉有夢知何到,
誰向高堂慰二親?

Phiên âm

Chỉ xích thiên uy vọng đồ nhân,
Phúc đường bồ bặc khấp cô thần[1].
Cầu nhân vị đắc thành chiêu hoạ,
Đồng bệnh tương liên khước luỵ nhân.
Tứ bích đao sang hoán quỷ bạn,
Ngũ canh phong vũ Dạ Xoa lân.
Cố hương hữu mộng tri hà đáo,
Thuỳ hướng cao đường[2] uý nhị thân?

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

U mê, ngửa đón oai trời
Đòn tra, đắm lệ bề tôi cô thần
Làm nhân chuốc hoạ vào thân
Thương nhau lại quá trăm lần hại nhau
Ma rình bốn vách gươm đao
Năm canh mưa gió hú gào Dạ Xoa
Quê hương, mộng đến chăng là?
Ai an ủi mẹ cha già hộ đây?
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Bầy tôi ở xa xôi một mình. Thiên "Tận tâm" sách Mạnh Tử có viết "Độc cô thần nghiệt tử, kỳ thao tâm dã nguy, kỳ lự hoạn dã thâm, cố đạt" 獨孤臣孽子,其操心也危,其慮患也深,故達 (Chỉ những kẻ bầy tôi ở xa xôi một mình, con thứ hèn mọn thì cầm lòng thường sợ hãi, lo nạn thường sâu xa, cho nên thông hiểu được mọi sự lý).
[2] Chỉ nơi ở của cha mẹ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Cửu nguyệt sơ thất nhật dĩ trường sự hạ Trấn Phủ ngục