05/07/2022 03:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ tặng ba cụ lão du kích ở Cao Bằng

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2006 03:00

 

Tuổi cao chí khí càng cao,
Múa gươm giết giặc ào ào gió thu.
Sẵn sàng tiêu diệt quân thù,
Tiếng thơm Việt Bắc ngàn thu lẫy lừng.
Năm 1947, có ba cụ lão du kích ở Cao Bằng hăng hái xung phong cùng nhân dân giết giặc, làm cho giặc không tiến lên được. Hồ chủ tịch tặng các cụ bài thơ này.

Nguồn:
1. Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch (tập 1), NXB Sự thật, Hà Nội, 1958
2. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 5), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Thơ tặng ba cụ lão du kích ở Cao Bằng