27/01/2022 03:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đã thành gia thất hay chưa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 11:16

 

Đã thành gia thất hay chưa,
Mà anh ước những mây mưa cùng người?
- Tuổi anh đang độ thơ đào,
Ông Tơ chưa định nơi nào xe duyên.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đã thành gia thất hay chưa