23/01/2021 18:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đói lòng ăn nắm lá sung

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:32

 

Đói lòng ăn nắm lá sung,
Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng.
Một thuyền một lái chẳng xong,
Một chĩnh đôi gáo còn nong tay vào.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đói lòng ăn nắm lá sung