24/10/2021 20:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chính sách đề vịnh chi 08
正冊題詠之八

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 08/11/2005 02:17

 

Nguyên tác

凡鳥偏從末世來,
都知愛慕此生才;
一從二令三人木,
哭向金陵事更哀。

Phiên âm

Phàm điểu thiên tòng mạt thế lai,
Đô tri ái mộ thử sinh tài;
Nhất tòng nhị lệnh tam nhân mộc[1],
Khốc hướng Kim Lăng sự cánh ai.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Chim phượng kìa sao đến lỗi thời,
Người đều yêu mến bực cao tài,
Một theo hai lệnh, ba thôi cả,
Nhìn lại Kim Lăng luống ngậm ngùi.
[1] Đây là một câu sấm ngữ theo tức chữ tòng, "lệnh" tức chữ lệnh, "thôi" tức chữ hưu. Ý nói: Lúc đầu nói gì cũng nghe, sau sai khiến được người, cuối cùng bị người bỏ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Chính sách đề vịnh chi 08