24/10/2021 23:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng tống Bùi lang trung biếm Cát Châu
重送裴郎中貶吉州

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2006 12:06

 

Nguyên tác

猿啼客散暮江頭,
人自傷心水自流。
同作逐臣君更遠,
青山萬里一孤舟。

Phiên âm

Viên đề khách tản mộ giang đầu,
Nhân tự thương tâm thuỷ tự lưu.
Đồng tác trục thần quân cánh viễn,
Thanh sơn vạn lý nhất cô chu.

Dịch nghĩa

Vượn hót, người tản mát, chiều về trên sông.
Người tự mình có nỗi đau lòng, còn dòng sông vẫn chảy.
Đều là quan bị biếm trích mà anh lại đi xa hơn.
Núi xanh muôn dặm, một chiếc thuyền lẻ loi.

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Sông chiều vượn hót khách chia phôi
Người tự đau lòng nước tự trôi
Cùng biếm, sao anh xa cách quá
Non xanh muôn dặm bóng thuyền côi.
Bùi lang trung thân thế không rõ. Cát Châu nay là thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Trùng tống Bùi lang trung biếm Cát Châu