02/04/2023 12:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương phó Tuyên Châu lưu đề Dương Châu Thiền Trí tự
將赴宣州留題揚州禪智寺

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2013 22:06

 

Nguyên tác

故裏溪頭松柏雙,
來時盡日倚松窗。
杜陵隋苑已絕國,
秋晚南遊更渡江。

Phiên âm

Cố lý khê đầu tùng bách song,
Lai thời tận nhật ỷ tùng song. 
Đỗ Lăng tùy uyển dĩ tuyệt quốc, 
Thu vãn nam du cánh độ giang.

Dịch nghĩa

Nơi ở cũ ngay đầu dòng suối với hai cây tùng và bách
Đến đây ở suốt ngày ngồi dựa bên cửa sổ nhìn tùng bách bên ngoài
Cũng như vườn nhà Tuỳ, Đỗ Lăng cũng coi như là nước cũ đã mất rồi
Cuối mùa thu, lại vẫn còn làm một chuyến qua sông đi xuống phía nam nữa

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Đầu nguồn tùng bách hai cây
Là nơi ở cũ chính đây chốn này
Suốt ngày tựa cửa nhìn cây
Bách tùng ngoài ấy lòng này buồn sao
Vườn Tuỳ còn thấy đâu nào
Đỗ Lăng quê cũ chìm vào hư không
Tàn thu còn phải qua sông
Nam du cách trở mà lòng sầu vương
Nguồn: Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường (Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm biên dịch), NXB Lao động, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Tương phó Tuyên Châu lưu đề Dương Châu Thiền Trí tự