26/05/2022 05:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phạt đàn 2
伐檀 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2005 02:15

 

Nguyên tác

坎坎伐輻兮,
寘之河之側兮,
河水清且直猗。
不稼不穡,
胡取禾三百億兮?
不狩不獵,
胡瞻爾庭有縣特兮?
彼君子兮,
不素食兮?

Phiên âm

Khảm khảm phạt bức (phúc) hề!
Chí chi hà chi trức (trắc) hề!
Hà thuỷ thanh thả trực y!
Bất giá bất sắc,
Hồ thủ hoà tam bách triền hề ?
Bất thú bất liệp,
Hồ chiêm nhĩ đình hữu huyền đặc hề ?
Bỉ quân tử hề!
Bất tố thực hề!

Dịch nghĩa

Tiếng đốn cây để làm căm bánh xe nghe khảm khảm,
Rồi đặt cây ấy ở bên sông.
Nước sông trong và sóng gợn thẳng.
Không cấy không gặt.
Sao lại lấy được lúa của ba trăm ức nắm ?
Không đi săn đi bắn,
Sao lại thấy trong sân nhà anh treo con thú tơ ba tuổi ?
Người quân tử kia,
Không thể ngồi không mà ăn.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đốn gỗ làm căm xe vang mạnh,
Lại để yên ở cạnh bờ sông.
Nước đùa thẳng lại vắt trong.
Không lo cấy gặt ra công dãi dầu,
Ba trăm ức lúa, sao lấy được ?
Việc đi săn từ khước chẳng lo,
Sân sao treo được thú tơ ?
Người quân tử chẳng ngồi trơ ăn đành.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

phúc (đọc bức cho hợp vận): cây căm bánh xe.
trực: ngay, sóng gợn ngay thẳng.
ức: mười vạn, nói số nắm lúa.
đặc: con thú thơ ba tuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Phạt đàn 2