23/05/2022 09:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam
送尚書柴莊卿出使安南

Tác giả: Dữu Cung - 庾恭

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2018 06:20

 

Nguyên tác

人說交州最極邊,
何勞定遠一揮鞭。
虎睛耀日黃金券,
鳳口銜香玉版宣。
孤劍辟開千嶂路,
片帆飛過九溪煙。
此行識得君王命,
要補西南半壁天。

Phiên âm

Nhân thuyết Giao Châu tối cực biên,
Hà lao định viễn nhất huy tiên.
Hổ tình diệu nhật hoàng kim khoán,
Phụng khẩu hàm hương ngọc bản tuyên.
Cô kiếm tịch khai thiên chướng lộ,
Phiến phàm phi quá cửu khê yên.
Thử hành thức đắc quân vương mệnh,
Yếu bổ tây nam bán bích thiên.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Nghe nói Giao Châu xa tuyệt vời,
Tướng quân ruổi ngựa một phen chơi,
Khoán vàng lóng lánh, hùm trương mắt,
Chiếu ngọc thơm tho, phụng ngậm lời.
Nghìn núi chông gai thanh kiếm mở,
Chín khe sương khói cánh buồm bay.
Ra đi mệnh chúa tua ghi nhớ,
Vả lại tây nam nửa góc trời.
Bài thơ này được làm khi tiễn thượng thư Sài Trang Khanh tức Sài Thung 柴椿, sứ thần nhà Nguyên trong một lần được phái sang nhà Trần nước ta, được chép trong An Nam chí lược nhưng không đề tựa.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dữu Cung » Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam