05/03/2021 08:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngụ mục
寓目

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2014 11:49

 

Nguyên tác

一縣蒲萄熟,
秋山苜蓿多。
關雲常帶雨,
塞水不成河。
羌女輕烽燧,
胡兒制駱駝。
自傷遲暮眼,
喪亂飽經過。

Phiên âm

Nhất huyện bồ đào thục,
Thu sơn mục túc đa.
Quan vân thường đới vũ,
Tái thuỷ bất thành hà.
Khương nữ khinh phong toại,
Hồ nhi chế lạc đà.
Tự thương trì mộ nhãn,
Táng loạn bão kinh qua.

Dịch nghĩa

Nho trong huyện chín đều,
Trong núi mùa thu có nhiều rau dưa.
Nơi biên thuỳ mây thường làm mưa,
Nước thấm đất không chảy thành sông.
Gái Khương coi thường lửa báo nguy,
Trai Hồ dẫn dắt được lạc đà.
Nhìn buổi chiều xuống từ từ tự thương mình,
Đã trải qua quá nhiều loạn lạc.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nho trong huyện đang cùng vừa chín
Núi mùa thu mọc kín rau dưa
Biên thuỳ mây dễ thành mưa
Không thành sông chảy, chỉ vừa thấm thôi.
Gái rợ Khương nhẹ coi lửa trận
Trai rợ Hồ biết dẫn lạc đà
Mắt nhìn trong buổi chiều tà
Tự thương đã trải can qua quá nhiều
(Năm 759)

Bài này làm khi Đỗ Phủ đang giữ chức Tả thập di ở kinh đô, vì can vua trong vụ Phùng Quản làm vua nổi giận, đày ông đi Hoa châu làm chức Tư công tham quân. Tới Hoa châu nhằm lúc mất mùa đói kém, ông từ quan, cùng gia quyến về Tần châu ở nhờ nhà một người cháu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ngụ mục