29/09/2020 19:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mình em như cá hoá long

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:15

 

Mình em như cá hoá long,
Chín tầng mây phủ ở trong da trời.
- Anh đây lục trí thần thông,
Vạch mây đón gió bắt rồng cỡi chơi.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mình em như cá hoá long